Information for download

Committees

Scientific Committee:
Shouchuan Hu (Chair; General@aimsciences.org)
Jerry Bona Alberto Bressan Adrian Constantin
Amadeu Delshams Hiroshi Matano Alain Miranville
Wei-Ming Ni N.S. Papageorgiou Jianzhong Su
Jianping Zhu    
Conference Coordinator:
Xin Lu; lux@uncw.edu
 
Organizing Committee:
Jianzhong Su (Chair; AIMS2008@uta.edu)
Jianping Zhu (Co-chair) Tuncay Aktosun Gaik Ambartsoumian
Alain Bensoussan Hristo V. Kojouharov Cecelia Levings
Yue Liu Peter Moore Hua Shan
 
Global Organizing Committee:
Shouchuan Hu (Chair; General@aimsciences.org)
Julien Arino Francisco Balibrea Mohamed Belhaq
Gunduz G. Caginalp Xinli Fu Marty Golubitsky
Laszlo Hatvani Hassan Hbid Miaohua Jiang
Peter Kloekden Tibor Krisztin Irena Lasiecka
Yuri Latushkin Xin Lu Amy Novick-Cohen
Mitsuharu Otani R. Shivaji Stefan Siegmund
Atanas Stefanov Jianzhong Su Saleh Tanveer
Weike Wang Xiaoming Wang James Ward
Jianping Zhu