2010 Dresden, Germany
Organizers:
The American Institute of Mathematical Sciences
Dresden University of Technology

Organizing Committee:
Stefan Siegmund (chair), stefan.siegmund@tu-dresden.de
Monika Gaede-Samat Anke Kalauch Norbert Koksch
Helga Mettke Rainer Picard J├╝rgen Voigt

Scientific Committee:
Shouchuan Hu (chair), shu@missouristate.edu
Jerry Bona Tom Hou Hiroshi Matano
Wei-Ming Ni Hinke Osinga George Papanicolaou
Stefan Siegmund

Coordinator: Xin Lu,
lux@uncw.edu

Global Organizing Committee:
Shouchuan Hu (chair), General@aimsciences.org
ulien Arino Gunduz Caginalp Regino Criado
Amadeu Delshams Zhaosheng Feng John Graef
Danielle Hilhorst Kunquan Lan Victor Jimenez Lopez
Xin Lu Yong Li Alain Miranville
Eugen Mihailescu Amy Novick-Cohen Mitsuharu Otani
Jianzhong Su Stefan Siegmund Weike Wang