A I M S


Organizing Committee Chair: Weiqing Xie ( wxie@csupomona.edu)

Scientific Committee Chair: Shouchuan Hu (shh209f@smsu.edu)

Coordinator
: Xin Lu (lux@uncw.edu)