A I M S

Organizing Committee
Ioana Mihaila Martin Nakashima
Claudia Pinter-Lucke Stephen Wirkus
Weiqing Xie (Chair, wxie@csupomona.edu).
Scientific Committee
Jerry Bona Shouchuan Hu
(Chair, shh209f@smsu.edu)
Xin Lu
(Coordinator: lux@uncw.edu)
Wei-Ming Ni
Mitsuharu Otani Roger Temam
Kak Lay Teo.  
Global Organizing Committee
Shouchuan Hu, general chair Valentin Afraimovich (Mexico)
Tom Bridges (UK) Hector Ceniceros (USA)
Hi Jun Choe (Korea) Amadeu Delshams (Spain)
Zhonghai Ding (USA) Joshua Du (USA)
John Graef (USA) Maoan Han (China)
Russell Johnson (Italy) Tibor Krisztin (Hungary)
Yanping Lin (Canada) Xin Lu (USA), coordinator 
Alain Miranville (France) Lan Wen (China)
Jianhong Wu (Canada) Weiqing Xie (USA)
Tong Yang (Hong Kong) Xinmin Yang (China)
Zhiming Zheng (China) Jianping Zhu (USA)